رافائل دوس آنجوس رزمی کار معروف برزیلی آمریکایی

رافائل دوسانجوس رزمی کاری فعال و حرفه‌ ای در حوزه هنر های ترکیبی است و همچنین ملیت برزیلی آمریکایی را دارد.