درامد سالار غلامی از بوکس چقدر می باشد؟ محاصبه با سالار عقیلی قهرمان بوکس

سالار غلامی یکی از بوکسور های حرفه ای در ایران می باشد و در حال حاضر مشغول به مربیگری است و هنرجو های بسیاری دارد و به آنها بوکس یاد می دهد.