10 بوکسور برتر جهان و ایران در سال اخیر و همه ادوار چه کسانی بوده اند؟

در این مقاله با به رشته ی بوکس و 10 بوکسور برتر در ایران و جهان پرداختیم و آن ها و افتخارات کسب شده توسط آنان را بررسی کردیم.